Missie & Visie

Onze Missie

Wij streven naar een leven in verbinding met elkaar en met de omgeving waarin de volgende pijlers het fundament zijn:

  • Integraal holistisch leven
  • Verantwoordelijkheid
  • Gemeenschapsvorming
  • Duurzaamheid
  • Persoonlijke groei

• Samenleven, waarbij het voorzien in levensonderhoud, ontspanning, leren, zorg en aandacht voor elkaar, verweven zijn (Integraal holistisch leven).

• In vrijheid de verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van je eigen leven (Verantwoordelijkheid).

• Door samenwerking meer te bereiken dan we als individuen kunnen (Gemeenschapsvorming).

• De Aarde en haar Natuur ongeschonden doorgeven aan de volgende generatie. Daar waar mogelijk de aarde herstellen van eerdere beschadigingen (Duurzaamheid).

  • Je eigen levensmissie ontdekken en deze ook volgen (Persoonlijke groei).

Onze Visie

Wij verwezenlijken onze missie door:

• De woningen met duurzame en hernieuwbare materialen te bouwen.

• Energie zoveel mogelijk zelf op te wekken en het gebruik van energie en warmte te minimaliseren.

• Regenwater op te vangen, te zuiveren en na gebruik weer schoon terug te geven aan de natuur.

• Het vormen van een gemeenschap in een win-win situatie met onze sociale omgeving en het bouwen aan een lokale economie.

• De biodiversiteit bevorderen door de natuurlijke omgeving te behouden en te versterken bij het voorzien in onze voedselvoorziening (Permacultuur).

• Onze ervaringen te delen en uit te dragen.